Cobol-utvecklare & FI

EU-Direktiv i stordatormiljö

Våra cobol-konsulter hjälper Sveriges största finansiella institut med stordatorutveckling och för att de ska bidra med så stor affärsnytta som möjligt arbetar vi med kompetensutveckling inom de utmaningar som kunderna står inför. I modern tid behöver banker och försäkringsbolag lyda under en ökande ström av EU-direktiv och som ett led i att stärka våra konsulter utbildar vi dem i regelverksefterlevnad som exempelvis:

Solvens II – Regleringsstandard för kapitaltäckning inom försäkringsbolag
Basel III – Regleringsstandard för kapitaltäckning inom bank
Tredje penningtvättsdirektivet från FATF
FATCA amerikanskt regelverk kring kundinformtaion utomlands och skatter
MiFID II & MiFIR – Marknader för finansiella instrument
GDPR – Reform av dataskyddsdirektivet, ersätter personuppgiftslagen (PuL)

 

Majoriteten av våra cobolkonsulter jobbar idag i projekt där de kommer i kontakt med regulatoriska krav som ställs av Finansinspektionen och EU. Skillanden blir en mätbar kortare startsträcka och förståelse för den sorts myndighetsrapportering eller compliance som eftersträvas i projekten.